เครื่องวัดอุณหภูมิ บริษัทฯ ได้แบ่งหมวดหมู่เครื่องวัดอุณหภูมิออกเป็น 4 หมวดหมู่ คือ
1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส เซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะสัมผัสกับตัวอย่างขณะทำการวัด โดยจะมี 3 แบบ คือ วัดอากาศ, แบบจุ่ม/เสียบ และแบบสัมผัส
2. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เป็นการวัดอุณหภูมิจากแสงอินฟราเรดที่ปล่อยจากวัตถุที่ทำการวัด โดยมีเลเซอร์เป็นตัวชี้จุดวัด
3. เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Datalogger) เป็นการวัดและบันทึกอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง พร้อมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และโหลดข้อมูลในรูปแบบตารางหรือกราฟได้
4. โพรบวัดอุณหภูมิ เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบต่าง  ๆ โดยมีรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

Showing 1–24 of 27 results