การวัดค่าคลอรีนในน้ำ จะเป็นการวัดปริมาณคลอรีนที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยปกติจะวัดออกมาในหน่วย ppm หรือ mg/L ซึ่งโดยทั่วไป เราสามารถแบ่งประเภทคลอรีนในน้ำได้ 2 แบบคือ
1.คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) คือปริมาณคลอรีนที่พร้อมในการทำปฏิกิริยาในการฆ่าเชื้อโรค
2.คลอรีรวม (Total Chlorine) คือปริมาณคลอรีนทั้งหมด ทั้งที่ทำปฏิกิริยาแล้ว และยังไม่ได้ทำปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ

การวัดค่าคลอรีนในน้ำ โดยปกติแล้วจะทำการวัดโดยการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งเราในฐานะผู้ใช้งานอาจไม่ต้องเรียนรู้วิธีการทดสอบ (method) ทั้งหมด เนื่องจากทางผู้ผลิตเครื่องมือวัดได้คิดค้นเครื่องวัดหรือวิธีวัดที่ง่ายต่อการใช้งานแล้ว เพียงแต่เราจะต้องเลือกเครื่องหรือวิธีวัด ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานของเรา

Showing all 9 results