เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) หรือ EC เป็นการวัดความสามารถของน้ำที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอิออนโดยรวมในน้ำ และอุณหภูมิขณะทำการวัดค่าการนำไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้ว จะมีหน่วยเป็น S/cm (Siemens/centimeter) หรือ mho/cm (mho/centimeter)

ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจะมีผลโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์ แหล่งน้ำปกติจะมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ 150-300 µS/cm  ส่วนน้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าเกินกว่า 1,000 µS/cm จะเริ่มมีรสเค็มแสดงว่ามีการปนเปื้อนสารละลายอยู่มาก

ทางบริษัทฯ ได้แบ่งหมวดหมู่เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ดังนี้
เครื่องวัดค่า EC แบบปากกา – โพรบจะอยู่ติดกับตัวเครื่อง (ไม่มีสายโพรบ) พกพาสะดวก
เครื่องวัดค่า EC แบบพกพา – โพรบแบบมีสาย แยกกับตัวเครื่อง พกพาสะดวก
– เครื่องวัดค่า EC แบบตั้งโต๊ะ – เครื่องจะต่อกับไฟ 220VAC ไม่สะดวกเคลื่อนย้าย เหมาะกับใช้งานในห้อง Lab
– เครื่องวัดและควบคุมค่า EC (EC Controller) – ใช้ควบคุมค่า EC แบบต่อเนื่อง มีรีเลย์ เพื่อต่อไปควบคุมปั๊ม หรือไฟ Alarm ได้
โพรบและอุปกรณ์เสริม (EC Electrode and Accessory) – หัววัดค่า EC มีหลายแบบ ตามลักษณะงานของลูกค้า
น้ำยามาตรฐาน (Standard solution) – น้ำยาสำหรับสอบเทียบเครื่อง EC

Showing all 15 results