เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร (Cooking oil tester) เป็นเครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร ซึ่งถ้าน้ำมันผ่านการทอดซ้ำหลายครั้ง จะทำให้มีปริมาณสารโพลาร์มากขึ้น อาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดค่ามาตรฐานของสารโพลาร์อยู่ที่ไม่เกิน 25%TPM

ข้อดีของการใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
1. มั่นใจได้ว่า น้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำ ยังคงปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. สามารถกำหนดอายุของน้ำมันทอดซ้ำได้
3. ลดการสิ้นเปลืองในการกำหนดอายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
4. ใช้ควบคุมค่า %TPM ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 25%TPM)
5. วัดได้บ่อยครั้ง ตามที่ต้องการ

ท่านสามารถดูประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283

Showing all 2 results