เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล (Datalogger) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า แล้วทำการบันทึกค่าที่วัดได้ลงในเครื่อง ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ความดัน เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ นำออกมาแสดงผลในรูปของกราฟ หรือตารางได้

ประโยชน์ของ Datalogger
1. ช่วยลดเวลาทำงาน ที่ต้องให้พนักงานคอยจดบันทึกข้อมูล ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้
2. ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดบันทึก (ลด Human error)
3. ช่วยจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และแสดงผลได้อย่างเป็นระเบียบ
4. สามารถติดตามการวัดค่าในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น สถานที่ที่เย็นจัด หรือร้อนจัด เป็นต้น
5. สามารถวัดค่าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
6. สามารถดูแนวโน้มการเพิ่มขึ้น/ลดลงของข้อมูลที่เราสนใจได้ เช่น แนวโน้มอุณหภูมิ หรือความชื้น เป็นต้น

Showing all 13 results