เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO : Dissolved Oxygen) เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ว่ามีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด ในน้ำสะอาดจะมีปริมาณออกซิเจนมาก ส่วนในน้ำเสีย จะมีปริมาณออกซิเจนน้อย

Showing all 5 results