เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue gas analyser) เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ (Boiler) หรือเตาเผา/เตาอบ (Furnace) ว่ามีประสิทธิภาพการเผาไหม้มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งนอกจากจะบอกค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้แล้ว ยังบอกค่าอื่น ๆ ได้ เช่น %O2, %CO, %CO2 (cal) เป็นต้น ทำให้เราสามารถปรับ burner ได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Showing all 6 results