เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (Water analysis instrument) เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของน้ำ เพื่อให้คุณภาพของน้ำมีค่าตามต้องการ หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งพารามิเตอร์ที่สำคัญของการวัดคุณภาพน้ำ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), การนำไฟฟ้า (EC),  TDS, ค่าคลอรีน, ค่าความเค็ม/ความหวาน เป็นต้น

Showing 1–24 of 68 results