มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้หลายชนิด เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน เป็นต้น โดยจะรวมอยู่ในมิเตอร์เพียงเครื่องเดียว เราจึงเรียกว่า มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) จะแบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ
1. อะนาล็อก มัลติมิเตอร์ (Analog multimeter) จะเป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็ม ผู้ใช้ต้องอ่านค่าที่วัดได้ผ่านสเกล ตามพารามิเตอร์บนหน้าจอ
2. ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter หรือ DMM) จะเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล สามารถอ่านค่าตัวเลขได้โดยตรง

Showing all 2 results