เครื่องมือห้องปฏิบัติการ-ห้องแลป (Laboratory Equipment) เป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์/ทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Showing all 14 results