ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) เป็นตู้ที่สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามความต้องการ เช่น งานเพาะเลี้ยงเชื้อ ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นต้น

Showing all 8 results