นโยบายเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

นโยบายเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ท่านสามารถสมัครจดหมายข่าวของทางบริษัทฯ ได้ โดยการใส่ e-mail ที่ช่องจดหมายข่าว เพื่อรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทฯ เช่น การประชาสัมพันธ์ ประกาศ กิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน โดยจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” อย่างเคร่งครัด

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารของทางบริษัทฯ ท่านสามารถส่ง E-mail แจ้งยกเลิกการรับข่าวสารมาที่ info@measure1shop.com