เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-Datalogger 
เป็นการวัดและบันทึกอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และโหลดข้อมูลในรูปแบบตารางหรือกราฟได้

Showing all 13 results