เครื่องวัดความเร็วลม สามารถแบ่งตามชนิดเซนเซอร์ ได้ 3 แบบ คือ
1. แบบใบพัด (Vane) เหมาะกับวัดลมทั่วไป จะเป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด
2. แบบลวดความร้อน (Hot wire) เหมาะกับวัดลมที่มีความเร็วต่ำ และเป็นลมสะอาด
3. แบบพิทอท ทิ้ว (Pitot tube) เหมาะกับวัดลมที่มีความเร็วสูง และลมที่มีความร้อน

Showing all 9 results