ความดันต่าง (Differential pressure) เป็นการวัดความดันที่เทียบระหว่างความดัน 2 จุด เพื่อเทียบหาความดันที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน เช่น วัดความดันก่อนและหลัง Filter เทียบกัน เพื่อดูว่า Filter ตันหรือไม่ เป็นต้น

Showing all 2 results